Mentsük meg a kisbabákat

Abortusz - Küzdelem az abortusz ellen! 

Nagy Figyelmeztetés
Értesíts mindenkit
Klikk Ide
Honlap-menü
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
faky.wordpress.com PageRank

Pál apostolnak Timótheushoz írt első levele

 

1.

 

1. Pál, Jézus Krisztus apostala a mi megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak a mi reménységünknek rendelése szerint.

Kol. 1,27.

2. Timótheusnak, az én igaz fiamnak a hitben: Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi Atyánktól. és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.

Csel. 16,1., Csel. 16,3.

3. A miképpen Maczedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt,

Csel. 20,1.

4. Se mesékkel és végehossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, a melyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által.

1 Tim. 4,7., 1 Tim. 6,4.

5. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet:

Róm. 13,10.

6. Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak:

2 Tim. 2,14.

7. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem a miket beszélnek, sem a miket erősítgetnek.

8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele,

Róm. 7,12.

9. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya- és anyagyilkosokért, emberölőkért.

10. Paráznákért, férfifertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és a mi egyéb csak az egészséges tudománynyal ellenkezik,

11. A boldog Isten dicsőségének evangyélioma szerint, mely reám bízatott.

12. És hálát adok annak, a ki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra,

Csel. 9,15.

13. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben;

Csel. 9,1., Csel. 9,2., Csel. 9,5.

14. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel.

15. Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, a kik közül első vagyok én.

Mát. 9,13., Mát. 20,28.

16. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszútűrését, példa gyanánt azokra, akik hiendenek ő benne az örök életre.

17. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké! Ámen.

Róm. 16,27.

18. Ezt a parancsolatot adom néked fiam Timótheus, a rólad való korábbi jövendölések szerint, hogy vitézkedjél azokban ama jó vitézséggel,

Csel. 16,1., Csel. 16,2.

19. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek;

20. Kik közül való Himenéus és Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak.

2 Tim. 2,17.

 

 

 friss Hírek


Abortusz
Copyright MyCorp © 2021 Abortusz ellen
Ingyenes webtárhely uCoz
Abortusz